Členství


Stanovy

Stanovy

Část I.

Cíle činnosti

 

Český svaz mužů (dále jen „svaz") je nezávislé, dobrovolné občanské sdružení, které působí na území České republiky. Sdružuje členy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou víru, politickou příslušnost, sociální postavení, profese a zájmy. Je otevřen spolupráci se všemi sympatizujícími.

Cíle činnosti svazu : prosazování rovnoprávného postavení členů a jejich potřeb ve společnosti, partnerství v rodině, rozvoj osobnosti členů formou vzdělávacích programů, poradenství a pomoc v sociální oblasti, humanitární aktivity a uspokojování kulturně společenských zájmů členů.

 

 

 

Část II.

Členství, práva a povinnosti členů.

 

1. Členem svazu se může stát občan, který žije v České republice a souhlasí s jeho stanovami a programem. Členství v svazu je dobrovolné a individuální. Na činnosti svazu se mohou finančně i jinak podílet sympatizující občané.

2. Do svazu jsou členové přijímáni na základě písemné přihlášky. Členství ve svazu může být registrované nebo řádné.

Registrovaným členem svazu se uchazeč stává vyplněním přihlášky do svazu. Zaregistrování člena je bezplatné.

Řádným členem svazu se uchazeč o členství stává při splnění těchto podmínek :

a)       Úplně vyplněná přihláška do svazu

b)     Uhrazení členského příspěvku stanoveného základní organizací (dále jen „ZO“) a příspěvku na rozvoj svazu stanoveného konferencí svazu.

Neuhrazením členského příspěvku nebo příspěvku na rozvoj svazu se stává z řádného člena registrovaný člen.

3. Prvních deset členů svazu  získává statut zakládajícího člena svazu. Zakládajícím členem svazu se stávají  členové svazu  s pořadovým členským číslem 001-010 . Zakládajícím členem svazu je každý člen přípravného výboru. Prvních sedm řádných členů svazu  spolu s členy přípravného výboru získává statut zakládajícího člena svazu.

4. Čestným členem svazu se stává osoba na základě návrhu člena svazu a po schválení takového návrhu konferencí svazu. Čestné členství se zpravidla uděluje takovým osobám a osobnostem, které se zvláště významnou měrou zasloužily o rozvoj svazu a naplňování jeho  poslání a cílů.

5. Členství v svazu zaniká:

a) písemným oznámením člena o vystoupení z svazu

b) úmrtím.

c) vyloučením z důvodů porušení stanov svazu

O vyloučení rozhodne příslušná ZO na základě návrhu kteréhokoliv člena svazu s přihlédnutím k odůvodnění návrhu a dokladům dokazujícím oprávněnost návrhu. Ve zvláště závažných případech porušení stanov svazu může rozhodnout o vyloučení Ústřední rada.

6. Práva registrovaného člena jsou zejména:

- Být informován o dění ve svazu a získávat informace o činnosti

- podílet se na činnosti svazu

- vyjadřovat názory a návrhy, diskutovat o nich, vznášet připomínky k činnosti svazu

- účastnit se akcí pořádaných svazu

- předkládat projekty a podílet se na jejich realizaci.

7. Povinnosti registrovaného člena jsou zejména:

- hájit zájmy svazu a dodržovat jeho stanovy.

- šířit dobré jméno svazu a získávat nové členy

- v rámci svazu dodržovat a kultivovat vzájemné vztahy k ostatním členům svazu na principech slušnosti, tolerance a ohleduplnosti 

8. Práva řádného člena jsou zejména:

- využívat ochranu a právní pomoc svazu

- podílet se na činnosti svazu

- zvolit si ZO, ve které chce být členem

- zúčastnit se shromáždění členů ZO

- navrhovat kandidáty na funkce v orgánech svazu

- volit a být volen do orgánů svazu od věku 18 let

- vyjadřovat názory a návrhy, diskutovat o nich, vznášet připomínky k činnosti svazu

- účastnit se jednání všech orgánů svazu, které jednají a rozhodují o jeho návrhu nebo jeho

osobě a obhajovat svá stanoviska.

- čerpat slevy a bonusy na vybrané zboží a služby u smluvních poskytovatelů.

- účastnit se akcí pořádaných svazu za zvýhodněných podmínek

- předkládat projekty a podílet se na jejich realizaci.

- bezplatně získávat informace o novinkách a připravovaných akcích prostřednictvím informačních zdrojů svazu

- bezplatně obdržet členskou kartu opravňující k účasti na přednáškách, kurzech, seminářích a školeních pořádaných svazu.

9. Povinnosti řádného člena jsou zejména:

- hájit zájmy svazu a dodržovat jeho stanovy.

- účastnit se činnosti ZO, kde je registrován

- respektovat rozhodnutí ZO a dalších orgánů svazu

- hradit členské příspěvky stanovené ZO, kde je registrován

- přispívat na provoz a rozvoj svazu částkou stanovenou konferencí svazu ve výši 8,30 Kč měsíčně

- šířit dobré jméno svazu a získávat nové členy

- v rámci svazu dodržovat a kultivovat vzájemné vztahy k ostatním členům svazu na principech slušnosti, tolerance a ohleduplnosti 

 

 

 

 

Část III.

Článek 1.

 

Organizační struktura a orgány (jejich postavení, vztahy mezi nimi, jednání a rozhodování)

1. Organizační struktura svazu je budována na základě územního principu a tvoří ji ZO a krajské organizace svazu.

2. Orgány svazu jsou:

a) na republikové úrovni - Konference delegátů krajských organizací svazu, Ústřední shromáždění a Ústřední rada (dále jen "ÚR"),

b) na krajské úrovni - koordinační článek - krajská rada (dále jen "KR"),

c) na úrovni ZO - shromáždění členů ZO, rada ZO.

Volební období je pro členy orgánů všech stupňů 5ti leté s možností průběžné kooptace.

3. Členové vyšších orgánů organizační struktury mají právo účastnit se jednání orgánů nižších článků organizační struktury.

4. Jednání ZO a krajských orgánů svazu je usnášeníschopné, je-li na něm přítomna alespoň jedna třetina všech oprávněných členů. Jednání ústředních orgánů svazu je usnášeníschopné, je-li na něm přítomna alespoň polovina všech oprávněných členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

5. Nižší články organizační struktury mají právo se obracet na vyšší orgány se svými návrhy a připomínkami. Ty jsou povinny se jimi zabývat a neprodleně informovat o způsobu jejich řešení ten orgán, který návrh nebo připomínku podal.

6. Shromáždění členů ZO, krajského shromáždění, ústřední shromáždění:

- schvalují zaměření činnosti na své úrovni na dané období

- schvalují zprávu své rady o činnosti a hospodaření

- schvalují svůj rozpočet

- berou na vědomí zprávu svého revizora (revizorů) hospodaření, v případě ústředního shromáždění zprávu dozorčí rady.

 

 

 

 

Článek 2.

Základní články

 

1. Základní organizace se zakládají v místech, kde o tom rozhodnou nejméně tři členové. Sníží-li se početní stav ZO pod tři členy, sami členové si zvolí zapojení v jiné (resp. jiných) ZO.

2. Nejvyšším orgánem ZO je shromáždění členů ZO, které se schází podle potřeby na základě rozhodnutí rady ZO, minimálně však jedenkrát ročně. Rada ZO je povinna svolat shromáždění členů bez zbytečného odkladu tehdy, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů ZO.

3. Shromáždění členů ZO, kromě působnosti stanovené v části III., čl. 1., bod 6. těchto stanov, zejména:

- rozhoduje o vzniku, zrušení, rozdělení případně sloučení ZO

- volí radu ZO, předsedu a místopředsedu rady ZO a revizora hospodaření

- volí delegáta krajské konference

- pověřuje svého člena účastí na krajském shromáždění

- rozhoduje o výši členských příspěvků.

4. Rada ZO má nejméně 3 členy a zejména:

- řídí činnost ZO v období mezi shromážděními členů ZO.

- vybírá členské příspěvky a odvádí z nich stanovenou část na provoz a rozvoj činnosti svazu.

5. ZO se zruší na základě rozhodnutí shromáždění členů ZO. Rada ZO o tomto rozhodnutí podá zprávu KR. Toto shromáždění členů také rozhodne o vyrovnání všech závazků ZO a o naložení s případným majetkovým zůstatkem. Majetkový zůstatek, o kterém nebylo rozhodnuto před zrušením ZO, nemůže být převeden mimo svazu a přechází na územně vyšší orgán svazu.

 

Článek 3.

Krajská rada - koordinační článek

 

l. Krajskou organizaci tvoří všechny ZO na území kraje.

2. Orgánem koordinujícím činnost v kraji (ZO na území kraje) je KR, která je, mimo jiné:

a) partnerem státní správy v kraji

b) partnerem krajských občanských iniciativ a sdružení

c) předkladatelem a realizátorem projektů.

KR dále:

a) rozvíjí krajské aktivity

b) schvaluje nakládání s finančními prostředky

c) vydává krajský zpravodaj.

3. KR se schází alespoň 2 x ročně. Požádá-li nejméně třetina ZO o krajské setkání zástupců ZO, je KR povinna je neprodleně svolat.

4. KR vzniká delegačně, má nejméně 5 členů. Každá ZO má právo delegovat do KR jednoho člena, v případě menšího počtu ZO dva členy. Krajský pracovník je členem KR ve funkci tajemníka KR, který zajišťuje chod organizace v kraji a zastupuje předsedu KR v plném rozsahu. KR ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Revizora hospodaření KR mají právo navrhovat ZO.

 

Článek 4.

Ústřední orgány

 

1. Nejvyšším orgánem svazu je konference delegátů krajských organizací svazu (dále jen „konference svazu"). Konference svazu zejména:

- schvaluje zprávu o činnosti svazu a hospodaření za uplynulé volební období

- schvaluje změny v Programové orientaci svazu a zaměření činnosti svazu na další období

- volí ÚR, dozorčí radu, prezidenta svazu a viceprezidenta svazu, kteří se po zvolení stávají členy ÚR a potvrzuje členy ústředního shromáždění. Oznámení o konání konference delegátů se provádí vyvěšením na webovských stránkách svazu www.svaz-muzu.cz nejméně 14 dní před jejím konáním.

2. Návrhy na volbu členů ÚR předkládá konferenci svazu návrhová komise. Návrhy kandidátů předkládají návrhové komisi členové svazu. Způsob volby určí na svém zasedání konference svazu.

- rozhoduje o zrušení svazu, a to na základě výsledků celosvazové diskuse.

3. V období mezi konferencemi svazu je nejvyšším orgánem svazu Ústřední shromáždění. Je složeno z delegátů krajských organizací a členů ÚR. Kromě působnosti stanovené v části III., čl. 1., bod 6. těchto stanov, zejména:

- na základě změny územně správního uspořádání České republiky je oprávněno rozhodnout o změně organizační struktury svazu a o změně sídla ústředí a orgánů svazu

- má právo kooptovat nejvyšší představitele svazu, prezidenta svazu a viceprezidenta svazu na období do konání konference svazu.

4. Ústřední shromáždění se schází minimálně 1 x ročně. Svolává je ÚR. Ústřední shromáždění musí svolat bez zbytečného odkladu i tehdy, požádá-li o to alespoň jedna třetina všech krajských organizací svazu. Oznámení o konání ústředního shromáždění se provádí vyvěšením na webovských stránkách svazu www.svaz-muzu.cz nejméně 14 dní před jeho konáním.

5. ÚR má celkem 3 členy, řídí činnost svazu v období mezi ústředními shromážděními. Schází se nejméně 4 x ročně. ÚR odpovídá za činnost organizace. ÚR schvaluje Směrnice o hospodaření na volební období. Na návrh KR má právo zrušit ZO. Rozhoduje o počtu a složení zaměstnanců placených z prostředků svazu. Rozhoduje o proplácení odměn, cestovních výloh a nákladů pro členy ústředních orgánů.  Svolat zasedání ÚR může, kterýkoliv člen ÚR. Svolání zasedání ÚR musí být oznámeno každému členu ÚR písemnou pozvánkou doručenou nejméně 15 dnů před jeho konáním. Pozvánka musí obsahovat datum, místo a čas konání zasedání ÚR a navrhovaný program jednání. Pro platnost usnesení ÚR je nutná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů. Při hlasování má každý člen jeden hlas.

6. Statutárními zástupci svazu jsou prezident svazu a viceprezident svazu. Svaz zastupuje vůči třetím osobám prezident svazu a viceprezident svazu. Podepisování za svaz se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu svazu připojí svůj podpis prezident nebo viceprezident s uvedením své funkce ve svazu.

7. Prezident svazu zejména:

- řídí organizaci a rozhoduje o neodkladných otázkách činnosti svazu v době mezi zasedáními ÚR, kterou o svých rozhodnutích následně informuje. V ekonomických otázkách se řídí Směrnicemi o hospodaření svazu

- svolává ÚR.

Viceprezident svazu zejména:

- zajišťuje vnitřní chod organizace.

 

 

Článek 5.

Revizní orgány

 

1. Revizními orgány v ZO, při KR a ÚR je (jsou) revizor (revizoři) hospodaření a členové dozorčí rady (dále jen „DR“).

2. Revizor (revizoři) hospodaření a členové dozorčí rady kontrolují hospodaření dle potřeby, minimálně 1x ročně. Informují o svých zjištěních a předkládají návrhy a doporučení příslušným orgánům svazu.

3. Revizoři hospodaření a (pokud jsou nejméně 3) volí ze svého středu předsedu. Předseda má právo zúčastňovat se zasedání příslušného orgánu svazu s hlasem poradním.

4. Dozorčí rada má nejméně 3 členy a volí ze svého středu předsedu. Předseda má právo zúčastňovat se zasedání ústřední rady s hlasem poradním..

5. Funkce revizora (revizorů) hospodaření a člena dozorčí rady je neslučitelná s členstvím v orgánu svazu na stejném stupni organizační struktury.

6. Vyšší revizní orgány poskytují metodickou pomoc nižším revizním orgánům.

7. DR má právo kontroly hospodaření ZO a krajských rad.

8. Návrhy na volbu členů revizních orgánů předkládá příslušné organizaci návrhová komise. Návrhy kandidátů předkládají návrhové komisi členové svazu. Členy DR volí konference svazu.

 

 

Část IV.

Článek 1.

Majetek a hospodaření. Ostatní ustanovení.

 

1. Svaz rozvíjí a financuje činnost z vlastních prostředků. Jejich zdrojem jsou zejména příjmy z členských příspěvků, finanční prostředky ze získaných grantů, dary a výnosy ze zákonem povolených činností.

2. Svaz se může zavazovat pouze do výše svého majetku a za své závazky do výše svého majetku také odpovídá. Členové svazu za závazky svazu neodpovídají a ani neručí. Závazky, které nejsou kryty vlastním majetkem, může svazu přijmout na základě rozhodnutí ÚR.

3. Předkládat projekty na granty jsou oprávněny všechny orgány svazu uvedené v části III., čl. 1, bod 7

4. K převodu nemovitosti je nutný předchozí souhlas ÚR.

5. Případnému zániku svazu předchází jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li jeho veškerý majetek na právního nástupce. Nepřejde-li celý majetek svazu na právního nástupce, provede se likvidace. Likvidátora na návrh ÚR schvaluje ústřední shromáždění. Majetkový zůstatek převede likvidátor na humanitární účely.

 

 

Část V.

Článek 1.

Závěrečná ustanovení

1. Sídlem ústředí svazu a ústředních orgánů svazu je Praha 1, Panská 7, č.p. 890, PSČ 111 00.

 

V Praze dne 25. května 2004

 

 

                                                            ………...…………………..

                                         Jiří Šolc, Prezident

 


Copyright © 2004 Eeský svaz mužu                Tvorba www - Web & Media a.s.