O nás


11.11.2007, 17:24

Základní cíle Českého svazu mužů

Rovné příležitosti
Úplná rodina
Podpora tradičních hodnot
Kultivace vztahů mezi pohlavími
Aktivní zapojení do přípravy souvisejících zákonných norem
Být protiváhou jednostranně a tendenčně prosazovaným názorům

Rovné příležitosti
Naším hlavním tématem je reálná „rovná příležitost“. Jde nám o to, aby rovné příležitosti znamenaly opravdu stejné výchozí možnosti, nikoliv rovnostářství ve výsledku, což by mohlo mít negativní dopad na motivaci ekonomickou, a tím ohrozit demokratické fungování společnosti

Souhlasíme a budeme prosazovat, aby každý bez rozdílu pohlaví, rasy, vyznání, sexuální orientace měl stejnou šanci.

Konečný efekt by ale měl záležet na každém jednotlivci
Podstatou občanské společnosti je plná odpovědnost jedince za svůj život, ke které se musí hlásit. Teprve potom může jedinec požadovat zásahy společnosti ve svůj prospěch

Úplná rodina
Tradiční rodina je dnes vystavena útokům ze všech stran. Domníváme se, že by měla mít větší společenskou i politickou podporu

Nesouhlasíme s rozbíjením tradičních rodinných hodnot, děti mají právo na oba rodiče a rodinné zázemí, které jim může dát odpovídající možnosti rozvoje

Naším cílem je podpora úplné rodiny a snaha o její zachování
Usilujeme o oslabení trendu výchovy dětí jedním rodičem, protože podle našeho názoru jsou pro zdravý vývoj dětí důležité oba vzory – mužský i ženský
Fungující rodina je základem státu, sociálně i ekonomicky. Přesto dosud politika vlád v této oblasti i ve vazbě na nesmyslné direktivy EU neodpovídala zájmům společnosti

Podpora tradičních hodnot
Žádná skupina ani menšina nemá právo, aby jí zákon zajišťoval nadstandardní společenské podmínky

Chceme zamezit prosazování nepřirozených, umělých a svévolně vytvářených norem chování, demotivujících kvót a podobně

Různá společenská pravidla by měla být přijata celospolečensky, a ne diktována zájmovým vlivem

Kultivace vztahů mezi pohlavími
Role ženy a muže se navzájem doplňují. Je nesmyslné tyto rozdíly stírat nebo násilně potlačovat. Naopak jejich rozvíjení obohacuje vztahy i život sám

Naším cílem není bojovat proti ženám, ale podporovat vzájemnou úctu, toleranci a porozumění

Protiváha jednostranně a tendenčně prosazovaným názorům

V dnešní době média dávají prostor tématu muži versus ženy jenom úzkému kruhu žen

Chceme vyvolat širokou diskuzi, která přinese objektivní názory jak mužů, tak i žen

Chceme podporovat a zapojit se do projektů, které přinesou objektivní informace a výzkumy týkající se obou pohlaví
Sdělovací prostředky by neměly být odrazem jednostranného vidění světa

 


Copyright © 2004 Eeský svaz mužu                Tvorba www - Web & Media a.s.