O nás


11.11.2007, 17:39

Hlavní témata Českého svazu mužů

Rovné příležitosti
Úloha muže v dnešní společnosti
Gender Budgeting a Mainstreaming
Vzdělání
Zdravotní péče
Domácí násilí
Rodina
Rodinné právo
Otcovská otázka
Odstranění všech forem diskriminace podle pohlaví

Rovné příležitosti
Čeho bychom chtěli dosáhnout:

Být neopominutelnými partnery při jednáních o rovných příležitostech

Být úspěšnější v prosazování projektů zaměřených na rovné příležitosti

Účastnit se tuzemských a mezinárodních akcí a konferencí věnovaných tématům rovných příležitostí

Aby se veřejná podpora mužských organizací dostala na stejnou úroveň s podporou organizací ženských

Být účinnou protiváhou jednostranně a tendenčně prosazovaným názorům

Partneři při jednání o rovných příležitostech.
Být neopominutelnými partnery při jednáních o rovných příležitostech na nejvyšších úrovních

Pomáhat a být hlasem poradním při posazování důležitých zákonů týkajících se rodiny a fyzických osob (žen a mužů)

Prosazovat rovnost a rovné příležitosti

Projekty zaměřené na rovné příležitosti
Vypracujeme a předložíme vlastní projekty týkající se rovných příležitostí

Zrealizujeme nejméně 2 konference, 4 semináře věnované tématu rovných příležitostí

Zpracujeme objektivní výzkumy v oblasti zdravotnictví, vzdělání a pracovních příležitostí

Účast na akcích a konferencích
Širší účast na akcích a konferencích věnovaných rovným příležitostem nejen v ČR, ale i v zahraničí

Navázání kontaktů s podobně zaměřenými organizacemi v zahraničí

Úloha muže v dnešní společnosti
Ukázat, že i mužská otázka si v moderní společnosti zasluhuje svoji pozornost.

Zviditelnit témata mužů a mluvit o problémech, které se dotýkají mužů

Věnovat se novým rolím mužů v současné společnosti

Vztah muže a ženy je vztah doplňkové funkce. Není možné měnit zásadně postavení jedné složky a nezabývat se vlivem na druhou

Gender Budgeting
Dohlížet na rozpočtování veřejných prostředků z hlediska pohlaví

Respektujeme začlenění genderového hlediska do procesu přípravy veřejných rozpočtů. Domníváme se však, že není možné zaujmout černobílá kritéria pro rozdělování, ale je nutné i citlivě analyzovat příjmy do veřejných rozpočtů

Vzdělání
Chlapci tvoří v ČR jen necelou třetinu absolventů středních škol – absence vzdělání vede k řadě společenských problémů u mužů, jako je nezaměstnanost, kriminalita, různé závislosti apod.

Podporujeme rovnost v přístupu ke vzdělání, ale nesouhlasíme s „umělými“ snahami prosazovat u mladistvých bez ohledu na osobní dispozice některé studijní obory

Zdravotní péče
Chceme ve zdravotnictví prosazovat zásady rovnosti pro muže a ženy

V této oblasti se domníváme, že je potřeba situaci objektivně zanalyzovat. Je třeba více se zabývat existujícími poznatky a působit na relevantní výzkumy o současné zdravotní situaci ve společnosti

Domácí násilí
Přestože většinou obětí násilných činů jsou muži, jsou přijímána prioritně jen opatření k ochraně žen

Objektivní zahraniční výzkumy dokládají, že muži jsou stejně často oběťmi „domácího násilí“ jako ženy, přesto jsou v ČR přijímaná opatření koncipována výhradně pro ženy

Chceme prosadit nestranné semináře se zaměřením na prevenci proti domácímu násilí

Provést objektivní průzkum týkající se „domácího násilí“ páchaném na mužích v ČR

Rodina
Budeme prosazovat maximální podporu úplné rodiny. Chceme klást důraz na povinnost rodičů o péči a výchovu svých dětí

Slučitelnost pracovního a rodinného života

Podpora rodičů na rodičovské dovolené

Rodinné právo
Usilujeme o novelizaci Zákona o rodině, který by si zasloužil řadu vylepšení a přesnějších formulací

Svaz mužů může nabídnout vysoce kvalifikovaný odborný lidský potenciál v oblasti práva, zdravotnictví, vzdělávání, sociologie a dalších dotčených oborů

Otcovství
Otec je pro výchovu dítěte nepostradatelný. Jeho aktivní zapojení do výchovy je nezbytné

Podpora otců na rodičovské dovolené.

Aktivní činnost zaměřená na odstranění diskriminace otců

Dohled nad rovnými podmínkami při rozhodování o svěření dítěte po rozvodu do péče jednoho z rodičů

Odstranění všech forem diskriminace podle pohlaví
Český svaz mužů se chce podrobně věnovat všem tématům, která se dotýkají diskriminace podle pohlaví

 


Copyright © 2004 Eeský svaz mužu                Tvorba www - Web & Media a.s.