Slovníček


Počáteční písmeno:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 


A

=

Afirmativní akce - viz. Pozitvní diskriminace

Amsterodamská smlouva - Amsterodamská smlouva je výsledkem mezivládní konference zahájené zasedáním Evropské rady v Turínu 29. března 1996. Byla přijata na zasedání Evropské rady v Amsterodamu 16.-17. června 1997. Ministři zahraničních věcí patnácti členských států ji pak podepsali 2. října 1997. Smlouva vstoupila v platnost 1. května 1999 poté, co byla ratifikována všemi členskými státy v souladu s jejich ústavními procedurami.
Z právnického úhlu pohledu Amsterodamská smlouva mění určitá ustanovení ve Smlouvě o Evropské unii, ve smlouvách zakládajících Evropská společenství a v souvisejících právních aktech. Amsterodamská smlouva ovšem tyto smlouvy nenahrazuje, spíše stojí vedle nich.

Anarchismus - Politická ideologie, která zejména hlásá, že všechny formy vlády jsou utlačovatelské a nechtěné a měly by být zničeny. Anarchisté dávají přednost společnosti bez státu, v níž jedinci spravují své záležitosti na základě dobrovolné dohody, bez donucení a bez nátlaku.

Anarchofeminismus - Anarchofeministky bojují za svobodnou a beztřídní společnost. Společnost, která je založena na principech rovnosti, solidarity a samosprávy. Jsou nejen proti kapitalismu, ale také proti patriarchátu. U nás se k nim hlásí feministická Skupina 8. března


B

=

Blbost - 1) vlastnost nebo stav blbého člověka
2) něco hloupého, nesmyslného, nerozumného, zbytečného


C

=

Cliterati - výraz užívaný pro pojmenování prominentních feministek (podle vzoru "literati" - vzdělanci, literáti). Tento výraz zvolila Americká společnost pro studium dialektu (www.american-dialect.org) za nejurážlivější slovo roku 2003.

Child Abuse nad Neglect (CAN) - viz. Syndrom CAN


D

=

Desegragace trhu práce - Politiky, které si kladou za cíl omezit nebo odstranit vertikální a horizontální segregaci pracovního trhu.

Diskriminace - Diskriminace se týká chování a jednání, která jsou nepříznivá vůči určité skupině a která ji zbavují určitých základních práv a příležitostí. Skupina může být systematicky znevýhodňována (např. zákony, předsudky, tradicemi) .

Diskriminace na základě pohlaví - nepřímá - Situace, kdy zákon, politika nebo praxe, které se jeví na první pohled jako neutrální, mají neadekvátně negativní vliv na příslušníky jednoho pohlaví. (např. zaměstnavatel se rozhodne, že zaměstnanci nad 56 let nemají nárok na penzijní připojištění, které hradí zaměstnancům mladším. Protože ale většina žen je již v důchodovém věku, toto opatření působí diskriminačně proti nim).

Diskriminace na základě pohlaví - přímá - Situace, kdy je s osobou zacházeno hůře kvůli jejímu nebo jeho pohlaví (např. v inzerátech typu "přijmeme muže do slévárny, na provedení výkopových prací apod.").

Domácí násilí - Dlouhodobé násilné chování v rodině, které zahrnuje jakékoliv činy nebo opomenutí spáchaná v rámci rodiny některým z jejích členů, které podkopávají život, tělesnou nebo duševní integritu, nebo svobodu jiného člena stejné rodiny, nebo vážně poškozují vývoj jeho osobnosti.

Důkazní břemeno - Pokud osoba podá soudní žalobu, je v podstatě na ní, aby své tvrzení dokázala. V oblasti rovného zacházení mezi muži a ženami přenáší direktiva založená na precedenčním právu Soudního dvora Evropské Unie důkazní břemeno ze strany obžaloby na stranu obžalovaného. V případech, kdy se jedna strana domnívá, že byla poškozena v důsledku nedodržení principu rovného zacházení, a kde existuje diskriminační pře, je na obžalovaném, aby dokázal, že tento princip nebyl porušen. (Výrok ze dne 17.10.1997. případ C 109/88 Danfoss [1989] ECR 3199, odstavec 16, Direktiva Rady z 15.12.1997 o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví).


E

=

Ekofeminismus - Ekofeminismus je teorie spočívající na základním principu, že patriarchální filosofové jsou škodliví vůči ženám, dětem a dalším živým objektům. Srovnávají přístupy společnosti k životnímu prostředí, zvířatům nebo přírodním zdrojům a přístupy k ženám. V odporu proti patriarchální kultuře ekofeministky věří, že bojují i proti ničení a drancování planety země.

Emancipace - 1) v antice - akt kdy otec propouštěl dítě z moci otcovské
2) v současnosti - hospodářské,společenské a politické zrovnoprávnění žen s muži

Esenciální feminismus - Představitelkou je paní Olga Sommerová. (Obsah tohoto hesla dodáme, jakmile se dozvíme více. Pozn. redakce)

Evropská úmluva o lidských právech - Evropská úmluva o lidských právech byla podepsána v Římě pod záštitou Rady Evropy dne 4. listopadu 1950. Vytvořila bezprecedentní systém mezinárodní ochrany lidských práv tím, že občanům dala možnost obracet se na soudy. Úmluva, která byla ratifikována všemi členskými státy Unie, zřídila několik dozorčích orgánů se sídlem ve Štrasburku. Jedná se o:
- Komisi odpovědnou za předběžné přezkoumání žádostí podaných státy nebo jednotlivci;
- Evropský soud pro lidská práva, kterému byly případy přidělovány Komisí nebo členským státem na základě stanoviska Komise;
- Výbor ministrů Rady Evropy, který vystupoval jako strážce Úmluvy a na který bylo odkazováno v případě, kdy některý případ nebyl předveden před soud, aby zajistil politické vypořádání sporu.
Rostoucí počet případů byl důvodem reformy dozorčích orgánů zřízených Úmluvou (příloha Protokolu č. 11). Dozorčí orgány byly následně 1. listopadu 1998 nahrazeny jediným Evropským soudem pro lidská práva. Tato zjednodušená struktura zkrátila délku procedur a posílila právní charakter systému.
Často byla zmiňována myšlenka, že by Evropská unie přistoupila k Úmluvě. Ve svém stanovisku z 28. března 1996 však Evropský soudní dvůr prohlásil, že Evropská společenství nemohou přistupovat k Úmluvě, s odůvodněním, že Smlouva o založení Evropského společenství neposkytuje žádné pravomoci k určení pravidel nebo k uzavírání mezinárodních smluv v oblasti lidských práv.
Amsterodamská smlouva nicméně požaduje respektování základních práv garantovaných Úmluvou. S ohledem na vztahy mezi Evropským soudním dvorem a Evropským soudem pro lidská práva praxe zavedená Soudním dvorem, týkající se včleňování principů Úmluvy do práva Unie, umožnila udržet soulad v činnosti obou soudů a jejich nezávislost.
Smlouva o Ústavě pro Evropu navrhuje přistoupení EU (která má získat právní subjektivitu) k Úmluvě. Zároveň počítá se začleněním Charty základních práv občanů EU do ústavní smlouvy (v II. části). Aby Ústava mohla být platná, bude muset být ratifikována všemi 25 členskými státy.


F

=

Femalistky - Zakladatelkami femalismu jsou vědecké pracovnice z oblasti biologie, anatomie a antropologie. V odborných femalistických článcích nechybí ani pohled evoluční. Na své si přijdou i takové vědy, jakými je etologie a archeologie. Hlavním cílem femalistek je pak to, že vyvracejí mylné představy a falešné mýty o ženském pohlaví, které vytvořili muži.
Vůdčí osobností celého hnutí je vědecká novinářka Natalie Angier. Napsala knihu Intimní zeměpis ženského těla, tedy jakousi femalistickou bibli. Její hlavní myšlenkou je oslava ženy výzkumnice. A také snaha o určitou dezinfekci vědy od mužské nákazy. (definice dle Radima Uzla)

Feminacismus - Feminacismus (z anglosaského femi-nazi) je totalitní ideologie, resp. politické hnutí, antidemokratického a antiliberálního zaměření. Feminacismus vychází z radikálního feminismu. Feminacistická politická teorie a praxe se poprvé výrazně prosadila v USA v 90. letech 20. století. V současnosti se významně projevuje v sociální politice zejména Evropské unie.
Základní charakteristika feminacismu:
1. Nadřazuje genderové zájmy žen nad zájmy jak mužů, tak jednotlivců ve společnosti.
2. Usiluje o totalitní stát socialistického typu.
3. Proklamuje snahu o co nejširší zásahy státu do ekonomiky a přerozdělování.
4. Stojí v opozici vůči demokracii a liberalismu.
5. V čele státu požaduje převahu žen a prosazuje pouze ženský způsob myšlení v praxi státní správy.
6. K potlačení opozice využívá nejmodernější metody propagandy a cenzury.

Feminacistka - je označení pro
1) příslušnice totalitního politického hnutí feminacismu
2) většinou pejorativní označení pro radikální feministku
Pojem feminacistka (anglosasky femi-nazi) propagoval konzervativní americký talkmaster Rush Limbaugh (The Rush Limbaugh Show). V angličtině je slovo "nazi" všeobecně používáno k označení osoby, která je netolerantní, dogmatická, má totalitní názory.

Jako feminacistky označoval Limbaugh ty feministky, které on osobně považoval za nejvíc nenávistné. Podle Limbaugha "feminacistka je žena, pro kterou je v životě nejdůležitější vidět, resp. dosáhnout, aby bylo co nejvíce interrupcí"

Limbaugh používal ale výraz "feminacistka" i v diskuzích o feministických aktivitách, které nebyly v přímé souvislosti s interrupcemi. Všeobecně používal tento výraz pro ženy, jejichž životním stylem se stal radikální feminismus a které si vysloužily název „feminacistka“ svými extrémními názory a akcemi. Mezitím zdomácněl tento výraz mezi odpůrci feminismu jako pejorativní označení, které ukazuje paralelu mezi fašismem a feminismem, často se silnou variabilitou obsahu.

Používání pojmu:
Tento výraz je v Čechách často používán jako podpora tvrzení, že existují silné paralely mezi extrémním feministických dogmatismem a totalitarismem resp. fašistickým nebo národně socialistickým fanatismem a mezi sociálními modely feminacismu a modelem NSDAP pod Adolfem Hitlerem, kdy byla vždy zdůrazňována role matky jako jediné zodpovědné za výchovu a ochranu dětí.

V diskuzích bývá používán ve své rétorické podobě jako napadání "argumentum ad hominem". Ve své ironické podobě označuje tento pojem radikální feministky jako zlostiplné, netolerantní a diskriminující každého kdo není stejný jako ony samy.

Feminismus - 1) teorie o sociální rovnosti žen s muži. 2) organizované hnutí ve prospěch práv a zájmů žen, snaha o zrovnoprávnění žen s muži. Termín používaný obecně pro komplexní jev, který je zčásti definován spory, jež byly vyvolány ohledně jeho významu. V širším významu znamená zájem o společenskou roli žen ve vztahu k mužům ve společnostech minulých i současných, vycházející z přesvědčení, že ženy trpí a trpěly mnoha nespravedlnostmi v důsledku svého pohlaví. Politický jazyk a cíle moderního feminismu se zrodily ve francouzské revoluci a osvícenství. Feminismus, historicky spojený s opozičními silami bojujícími proti orthodoxii a autokracii, se vymezuje jako zápas za uznání práv žen, za rovnoprávnost mezi pohlavími a za redefinici ženství. Feminismus čerpá z liberálních a racionalistických stejně jako z utopických a romantických idejí západní Evropy a není lehké ho definovat.
I když spory o společenskou roli žen vybuchly otevřeně během osvícenství, mají své předchůdce. Středověcí a renesanční autoři se začali zabývat tématem společenské identity žen a obhajovali rozšíření ženské politické moci a vlivu, například Christine de Pisan v díle Kniha o městě dam (1405). Počátky moderního feminismu se však spojují s publikací Mary Wollstonecraftové Obhajoba prává žen (Vindication of the Rights of Woman, 1792). Wollstonecraftová nastínila, co se mělo později stát nepopiratelným feministickým zájmem, mimo jiné i obranu politických a přirozených práv žen. Zpochybnila přijímané ideje o rozdílných schopnostech obou pohlaví, zastávala se reformy vzdělání pro chlapce i dívky a velebila oboupohlavní pojetí racionálního jáství.

Feminismus amazonek - Feminismus amazonek vychází z obrazu ženských hrdinek řecké mytologie. Feminismus amazonek se soustředí na fyzickou rovnost a oponuje stereotypům vycházejícím z rozdílné role pohlaví a diskriminaci žen založené na předpokladech, jak mají ženy vypadat, jak se mají chovat, například to, že jsou pasivní, slabé a fyzicky bezbranné. Feminismus amazonek se snaží dokázat, že všechny ženy jsou fyzicky stejně schopné jako muži.

Feminismus lesbický viz. lesbický feminismus -

Feministi - Muži, kteří uznávají teorii feminismu.

Feministky - Ženy, které uznávají teorii feminismu.

Feminizace - ovládnutí něčeho ženským prvkem, početní převaha žen někde (např. ve školství)

Feminokrat - příznivec vlády žen. Za feminokrata se považuje spisovatel Vladimír Páral


G

=

Gender - Sociální konstrukt, který vyjadřuje, že vlastnosti a chování spojované s obrazem muže a ženy jsou formovány kulturou a společností. Na rozdíl od pohlaví, které je univerzální kategorií a nemění se podle času či místa, působení gender ukazuje, že určení rolí, chování a norem vztahujících se k ženám a mužům je v různých společnostech, v různých obdobích či různých sociálních skupinách rozdílné. Jejich závaznost či determinace není tedy přirozeným, neměnným stavem, ale dočasným stupněm vývoje sociálních vztahů mezi muži a ženami.

Gender budgeting - přístup k rozpočtům, ve kterém jde o spravedlivější přerozdělování finančních prostředků z hlediska rovného přístupu žen a mužů k čerpání finančních zdrojů, které společnost vytvořila
Gender budgeting se opírá o princip spravedlivého přerozdělování finančních prostředků z hlediska rovných příležitostí obou pohlaví. Jde o začlenění genderového hlediska do procesu přípravy veřejných rozpočtů, neboť v populaci je přibližně stejný podíl žen a mužů a proto by ve stejném poměru měly být veřejné zdroje rozděleny rovnoměrně mezi obě pohlaví, tedy na podporu projektů, které slouží jak ženám, tak mužům.

Gender mainstreaming - Systematické prosazování priorit a potřeb žen a mužů ve všech druzích politik a opatření s cílem dosáhnout rovnosti žen a mužů. (např. při plánování výstavby sportovní haly by se mělo posoudit, jakým způsobem ji využívají muži a jakým ženy, neboť tento způsob bývá velmi rozdílný. Teprve po takovém posouzení lze rozhodnout tak, že není poškozeno ani jedno pohlaví.)
Gender mainstreaming (GM) je metodou, která má uplatnění zejména ve státní správě a samosprávě, zároveň je však velmi užitečná i pro zaměstnavatele, kterým pomůže obecně zlepšovat podmínky a efektivitu práce. Podstata GM spočívá v tom, že před přijetím jakéhokoli rozhodnutí je provedeno vyhodnocení jeho dopadu na muže a na ženy.

Genderová analýza - Studium rozdílů v potřebách, podmínkách, přístupu ke zdrojům, kontrole majetku, rozhodovacích pravomocích atd. mezi ženami a muži.

Diagnostikuje rozdíly mezi ženami a muži v podmínkách, potřebách, úrovni participace, přístupu ke zdrojům a vývoji, kontrole majetku, rozhodovacích pravomocích atd. v kontextu jim určených genderových rolí. Ukazuje jejich specifické aktivity, podmínky, potřeby, jejich přístup ke zdrojům (zejména finančním) a možnosti řídit je, stejně tak jako jejich přístup k rozvojové podpoře a rozhodování. Analýza zkoumá tyto vazby a další faktory v jejich širším společenském, ekonomickém a politickém kontextu a v kontextu životního prostředí. Genderová analýza předpokládá - zaprvé a především – sběr údajů dělených podle pohlaví a genderově senzitivní informace o předmětné populaci.

Genderová diskriminace - Je koncept, který popisuje a vysvětluje způsoby zamezení přístupu ke zdrojům, možnostem a příležitostem jedinci pouze na základě určení jeho pohlaví. Bez jakéhokoli zjišťování a ověřování individuálních schopností a možností jsou pak muži nebo ženě přisouzeny vlastnosti, schopnosti a plány považované v dané společnosti za obecně nebo přirozeně mužské nebo ženské a umožněn přístup pouze k odpovídajícím možnostem nebo statkům.

Genderová identita - Subjektivní v čase přetrvávající vědomí sebe sama jako muže nebo ženy

Genderová kontrola - Kontrola jakéhokoli návrhu politiky s cílem zajistit, že bude jakákoli potenciální genderová diskriminace vyplývající z takové politiky eliminována a zajištěna genderová rovnost.

Genderová perspektiva - vyjadřuje reflexi genderových rozdílů a pozornost jim věnovanou v jakékoliv oblasti sledování či činnosti. Oproti tomu termín genderová slepost ukazuje na ignorování či neschopnost vzít v úvahu otázky genderové rovnosti.

Genderová role - Soubor zjevných i skrytých předpisů platných pro chování a jednání žen a mužů a vztahů mezi nimi; ženám a mužům jsou v rámci genderových rolí připisovány různé práce, hodnoty, povinnosti a odpovědnosti. genderové role se vytvářejí a utvrzují zejména v oblasti rodiny, vzdělávacího systému, zaměstnání a celospolečenských norem a hodnot

Genderová rovnost - Rovnost mezi ženami a muži se obecně vztahuje k rovnosti v právech, v povinnostech a příležitostech žen a mužů, dívek a chlapců.

Genderová smlouva - viz. Genderový kontrakt

Genderová socializace - vyjadřuje proces učení se mužským a ženským rolím, ve kterém si už od útlého věku osvojujeme sociální normy, hodnoty, utváříme si své vlastní „já“. Jedinec se učí jak by se měl jako holčička/žena nebo chlapeček/muž chovat, vyjadřovat, oblékat, ale třeba i projevovat vůči svému okolí. Utváří si svoji genderovou identitu. Zvlášť intenzivně probíhá socializace v rané fázi dětství, ale do jisté míry pokračuje po celý život. Primárně probíhá socializace v rodině, poté ve škole, mezi vrstevníky a samozřejmě nás socializuje též jazyk a média.

Genderová spravedlnost - Spravedlivé zacházení podle genderu. To může znamenat rovné zacházení nebo zacházení, které je rozdílné, ale které je chápáno jako rovnocenné, co se týká práv, výhod, povinností a příležitostí.

Genderová statistika - Poskytuje data pro gender analýzy, které diagnostikují rozdíly mezi ženami a muži v podmínkách, potřebách, úrovni participace, přístupu ke zdrojům a vývoji, kontrole majetku, rozhodovacích pravomocí atd. v kontextu jim určených gender rolí.

Genderová studia - studia rodu - Akademický, obvykle interdisciplinární přístup k analýze pozice žen, genderových vztahů a genderové dimenze ve všech ostatních disciplínách.

Genderové násilí - Výraz se používá pro odlišení běžného násilí od násilí, které jednotlivce nebo skupiny jednotlivců postihuje cíleně kvůli jejich příslušnosti k určitému pohlaví. Genderové násilí bylo výborem CEDAW definováno jako násilí namířené proti určité osobě kvůli jejímu pohlaví. Patří sem činy působící fyzickou, duševní nebo sexuální újmu nebo utrpení, vyhrožování takovými činy, nátlak nebo omezování svobody.

Genderové plánování - Aktivní přístup k plánování, který chápe gender jako klíčovou proměnnou nebo kritérium a která se snaží o začlenění explicitní genderové dimenze do politik nebo jednání.

Genderové stereotypy - označují předsudky a stereotypní představy o „správném“ a „přirozeném“ chování a posuzování jedinců na základě jejich příslušnosti k určitému pohlaví (vzory „ženskosti“ a „mužskosti“) bez toho, abychom se hlouběji zabývali tím, co je jim vrozené a co získali výchovou, jaké jsou jejich individuální schopnosti, potřeby, hodnoty.

Genderové záležitosti - Je pojem definovaný komunitárním právem jako "takové odlišné a vzájemně podmiňující se role, odpovědnosti a příležitosti žen a mužů, které jsou založené na kulturních a sociálních zvláštnostech a které se mohou časem změnit, mimo jiné i jako výsledek intervenční politiky".

Genderový kontrakt - soubor implicitních a explicitních pravidel, týkajících se genderových vztahů, která ženám a mužům připisují různou práci a hodnotu, zodpovědnost a povinnosti. Tato pravidla, znevýhodňují v různých oblastech života muže a ženy, jsou uplatňována a vymáhána v každodenním životě. Definují se na třech úrovních: v rámci norem a hodnot celé společnosti, na úrovni institucí v rámci vzdělávacího, pracovního, výchovného a dalších systémů, a na úrovni socializačních procesů, zejména v rámci rodiny.

Generické maskulinum - užívání podstatných jmen rodu mužského pro souhrnné označení mužů i žen. Např. politici, hasiči, zaměstnanci apod., ačkoli existuje i ekvivalent v ženském rodě. Takto genderově nevyvážený/nesenzitivní jazyk patří mezi nejčastější formy skryté diskriminace, která vede k utužování sterotypních rolí mužů a žen.


H

=

Horizontální segregace zaměstnání - Koncentrace žen a mužů ve specifických sektorech a zaměstnáních, přičemž možnosti žen jsou omezenější než možnosti mužů. Tato segregace je často doprovázena odlišným finančním ohodnocením jednotlivých zaměstnání a sektorů.


I

=

Individualistický nebo libertariánský feminimus - Individualistický feminimus je založen na individualistické nebo libertariánské (minimální stát nebo anarchokapitalismus) filosofii. Hlavní cíl je individální autonomie, práva, svoboda, nezávislost a různost.


K

=

Kulturní feminismus - Je to teorie, která říká, že existují základní rozdíly mezi muži a ženami a ženské zvláštnosti a odlišnosti by měly být oslavovány. Tato teorie feminismu podporuje názor, že jsou biologické rozdíly mezi muži a ženami, například mentalita, že kdyby například ženy vládly světu, nebyly by války. Kulturní feminismus je teorie, která chce překonat sexismus oslavováním ženských zvláštností, ženských přístupů a zkušeností, přičemž věří, že "ženský přístup" je lepší.

Kvóta - Proporce nebo podíl míst definovaných podle určitých pravidel nebo kritérií, pozic nebo zdrojů, které má zaplnit specifická skupina nebo které mají takové skupině připadnout. Má za cíl napravit předcházející nerovnost, obvykle ve vztahu k rozhodovacím pozicím nebo k přístupu ke školení nebo zaměstnání.

Kvóty - jsou přechodná opatření užitá s cílem napravit předcházející nerovnost (obvykle ve vztahu k rozhodovacím pozicím, k přístupu ke školení či zaměstnání), které určuje povinný počet míst, který je nutno vyhradit pro určitou znevýhodněnou skupinu. např. kvóty na kandidátních listinách politických stran v některých zemích jsou dané tzv. zipovým systémem (tzn. že se na nich střídá vždy žena a muž) nebo ustanovením tzv. parity (značí, že 40% míst na kandidátce je určeno ženám, 40% mužům a zbytek je ponechán volnému výběru)


L

=

Lesbický feminismus - je širokospektrální teorie spojující lesbismus a feminismus. Kromě toho, že lesbické a feministické hnutí spojují společné cíle - rozhodování o sobě, podpora žen ženami a odpor proti institucím, které kontrolují muži. Lesbické feministky tvrdí, že povinná heterosexualita je baštou mužské nadřazenosti, a teda i společným jmenovatelem při útlaku všech žen. Jak píše vlivná teoretička Charlote Bunch, "žádní 'queers' nebudou svobodní dokud bude přetrvávatt sexismus, jelikož mužská nadřazenost je základem jak útlaku gayů, tak i homofóbie... žádné ženy si nebudou moci svobodně zvolit, čím chtějí být, dokud se nebudou moci svobodně rozhodnout být i lesbou".

Liberální feminismus - ...


M

=

Machismus - subjektivně idealistické názory stoupenců rakouského filozofa Ernesta Macha, který byl jedním ze zakladatelů empiriokriticismu. Empiriokriticismus je jeden ze směrů novověkého subjektivního idealismu, vyznačující se tím, že odmítá objektivní základ našich počitků a vjemů. Popis světa podle empiriokritiků má zahrnovat pouze neutrální elementy zkušenosti, které jsou v podstatě ztotožněné s počitky a vjemy
Ve feministické terminologii znamená - velmi výrazná mužská dominance.

Marxistický feminismus - Mnoho raných teoretiček moderních amerických ženských hnutí byly mladé ženy spojené s Marxem inspirovanými skupinami s převahou mužů, jako byli Studenti za demokratickou společnost, a jak byly unaveny ze svého ženského, okrajového postavení v těchto levičáckých skupinách, ženské aktivistky využili marxistickou teorii ke kritice těchto praktik a k pojmenování politické situace žen ve společnosti. Některé z nich byly uraženy a zklamány těmito omezeními, především svou zkušeností s "mužskou levicí", a začaly se ptát, jestli nerovnost pohlaví nemůže být mnohem důležitější klíč k útlaku než třídy a dialektický materialismus, a tím se objevil radikální feminismus. Ženy, které pokračovaly s prací uvnitř marxistických organizací, rozvinuly marxistický feminismus, který byl podporován dialektickým materialistickým pojmenováním ženského útlaku.

Maskulinismus - Je to protipól feminismu. Maskulinismus je poměrně novým hnutím, které bojuje nejen za práva mužů, ale především za nalezení jejich skutečné identity nezávisle na feministických teoriích. Velmi známými aktivisty jsou např. Robert Johnson, Joseph Pleck, Dr. Hugo de Garis nebo úplná legenda Warren Farrell. Maskulinismus usiluje o vysvobození mužů ze zažitých rolí, kvůli kterým trpí nejen ženy, ale především samotní muži. Trpí tím např. jejich zdraví, protože se od nich očekává, že budou pracovat více než ženy, nebo také jejich osobní život, když je jim odepřeno otcovství při rozvodu s argumentem, že jsou muži a o děti se neumějí starat.

Materiální feminismus - Hnutí konce 19. století, které chtělo osvobodit ženy zlepšením jejich materiálních podmínek. Toto hnutí se točí kolem zbavení žen "břemena" práce v domácnosti, vaření a jiným tradičně ženských domácích prácí. Často se o něm mluví jako o "feminismu stejných příležitostí" - důraz klade na rovnost možností mezi pohlavími. Málo kritizuje sociální nerovnost, jako je nerovnost mezi společenskými třídami nebo rasami. Cíl je získat pro ženy ekonomická, politická a sociální práva rovná s právy mužů v existující společnosti. Sdílí mnoho představ s perspektivami občanských práv, považuje za hlavní zdroj nerovnosti diskriminaci, především diskriminaci pohlaví.

Mateřská dovolená - Dovolená, na níž má v souladu s národní legislativou a praxí žena nárok po určité nepřerušené časové období před porodem a/nebo po porodu.

Matriarchát - společenská struktura, v níž má žena prvořadou úlohu (vedoucí postavení) ve společenském životě.

Mírný feminismus - Tento druh feminismu může být velmi populární mezi mladými ženami nebo ženami, které nečelí přímo diskriminaci. Zpochybňují potřebu většího úsilí a o radikálním feminismu si nemyslí, že je nadále životaschopný, ve skutečnosti ho mají za poněkud poněkud rozpačitý.

Misogyn - Člověk, který nenávidí ženy.

Modrá punčocha - Slovní spojení modrá punčocha v dnešní češtině znamená emancipovanou ženu. Je to označení nelichotivé. Podle současných anglických slovníků se zdá, že onen despekt, který provází naše užití, v angličtině už není. Podle posledního vydání slovníku Cobiuild je modrá punčocha staromódní dobře vzdělaná žena. Podle citátu z Českého národního korpusu (př. V představách veřejnosti obvykle slývá pojem sufražetky, emancipované ženy a feministky. Sufražetka je název hanlivý, rovnající se modrým punčochám.)

Mužský šovinismus - viz. Šovinismus


N

=

N.O.W. feminismus (často označovaný jako Gender feminismus) - Je to termín pro ten typ feminismu, který představuje Národní organizace žen v USA (National Organisation of Woman). Jejich teorie je založena na myšlence, že proto, aby si muži a ženy byli rovni (což je jádro "feminismu"), ženy musí mít zaručena určtá zvláštní privilegia a muži nemají být otázkou pro feminismus. N.O.W. feminismus se zabývá pouze ženami a bojuje za určitá zvláštní privilegia pro ženy pouze s cílem, že to přinese rovnoprávnost pohlaví.

Násilí založené na genderu - viz. Genderové násilí

Nepřímá diskriminace - je stav, kdy "zjevně neutrální opatření, kriterium nebo praxe, znevýhodňuje podstatně větší podíl osob jednoho pohlaví, ledaže takové opatření, kriterium nebo praxe je vhodné a nezbytné a může být ospravedlněno objektivními faktory, které se netýkají pohlaví". Právní úpravu obsahu pojmu nepřímá diskriminace si vynutila praxe, a to především soudní.

Neviditelné bariéry - viz. Skleněný strop


O

=

Otcovská dovolená - Obvykle určitý počet hodin dovolené pro otce dítěte, kterou si otec může vybrat po narození dítěte, nebo určité počty hodin v jakémkoli roce nebo období roků, které si může otec vzít z důvodu péče o své dítě.


P

=

Parental Alienation Syndrome (PAS) - Viz. syndrom zavrženého rodiče

Patriarchát - společenská struktura, v níž má muž prvořadou úlohu ve společenském životě. Vláda otce. Rodinný řád podle kterého je hlavou rodiny otec. Ve feministickém pojetí: nadvláda mužů nad ženami. Vedoucí postavení ve společnosti zaujímá muž.

Péče o děti - Široce chápaný koncept, který pokrývá poskytování veřejných, soukromých, individuálních nebo kolektivních služeb s cílem pokrýt potřeby dětí a rodičů.

Péče o závislé osoby - Poskytování péče dětem, nemocným, starým nebo postiženým osobám, které jsou závislé na jiných.

Pohlaví - Biologická kategorie vymezující fyziologické rozdíly mezi muži a ženami, zejména rozdíly týkající se pohlavních orgánů a reprodukčních dispozic.

Pop-feminismus - Pop-feminimus je často nesprávně lidmi zaměňován za feminismus jako takový - slouží pro typicky negativní stereotyp mužsky nenávistné ideologie jako záminka pro odmítnutí feminismu. Je to např. skupina zvaná S.C.U.M. - Společnost pro odstranění mužů. Byla založen v roce 1967 Valerií Solanas, která je známá pokusem o zabití Andy Warhola v New Yorku ve jménu feminismu. Veřejné prohlášení S.C.U.M. říká: "Život v této společnosti je, při nejlepším, naprostý nudný a žádný aspekt společnosti nemůže mít význam pro ženy, které zůstanou občansky myslící. Pouze silné, zodpovědné. ženy hledající jasnou odpověď mohou samy svrhnout vládu, vyloučit peněžní systém, zabránit totální automatizaci společnosti a zničit mužský sex." Je to typ feminismu, který degraduje muže ve všem a vyzdvihuje ženy.

Posílení pozice - Proces získávání přístupu ke zdrojům a rozvíjení osobních schopností s cílem aktivně se účastnit na utváření ekonomických, sociálních a politických podmínek vlastního života i života komunity.

Postfeminismus - Osmdesátá léta jsou někdy označována za období postfeminismu. Jednak proto, že cílů ženského hnutí už bylo do určité míry dosaženo. V mnoha zemích byla přijata legislativní opatření zakazující diskriminaci na základě pohlaví v ekonomické i společenské oblasti a částečně byl ženám usnadněn vstup do veřejného a politického života. Vedle toho feministické myšlení nesporně ztratilo svůj radikální a ostře kritický náboj. Revoluční směry byly vytlačovány stále více na okraj a feministická literatura se navrací k mírnějším názorům.

Pozitivní akce - viz. Pozitivní diskriminace

Pozitivní diskriminace - Snaha poskytnout jednotlivci nebo skupině, která je považována za znevýhodněnou, určité nadstandardní možnosti, aby bylo dosaženo vyrovnání šancí ve srovnání s jinou skupinou. Může existovat formou zákonných opatření nebo formou sociálních programů či projektů.

Princip rovných příležitostí - Cílem principu rovných příležitostí je zajistit rovné zacházení pro každého jednotlivce bez ohledu na jeho národnost, pohlaví, rasový či etnický původ, náboženství či víru, postižení, věk nebo sexuální orientaci.
Článek 12 Smlouvy o Evropském společenství (dřívější článek 6) staví mimo zákon jakoukoli diskriminaci na základě národnosti. Amsterodamskou smlouvou byla Smlouva o Evropském společenství doplněna o nový článek 13 k posílení garance nediskriminace v oblastech, které byly popsány výše.

Přednostní zacházení - Způsob zacházení s jedincem nebo skupinou osob, který pravděpodobně povede ke zlepšení jejich výhod, možnosti přístupu, práv, příležitostí nebo statusu než jaké jsou výhody, možnosti přístupu, práva, příležitosti nebo status jiné osoby nebo skupiny osob. Tento termín může být použit pozitivně, pokud implikuje pozitivní akci, která si klade za cíl eliminovat předchozí diskriminaci, anebo negativně, pokud má za cíl zachovat rozdíly nebo výhody jedné osoby/skupiny osob nad jinou osobou nebo skupinou osob.

Přenos důkazního břemene - Pokud osoba podá soudní žalobu, je v běžných případech na ní, aby dokázala, že je žaloba oprávněná. V případech diskriminace je však důkazní břemeno přeneseno na stranu žalovanou, což znamená, že jestliže strana cítící se poškozena přednese ke svému podezření pádné důvody, je pak na straně žalované, aby dokázala, že princip rovného zacházení nebyl porušen. Přenos důkazního břemene se také používá v případech sexuálního obtěžování. Jelikož ve většině případů jsou žalováni ze sexuálního obtěžování muži, lze tuto "presumci viny" použít k jejich vydírání, zastrašování a společenskému zničení.

Přímá diskriminace na základě pohlaví - S osobou či osobami je zacházeno hůře než s ostatními a to na základě příslušnosti k určitému pohlaví


Q

=

Queer - slovo se používá v angličtině jako slangový výraz pro homosexuály.


R

=

Radikální feminismus - Radikální feminismus byl přelomovým momentem pro feministickou teorii přibližně v letech 1967- 1975. Obecně už není přijímán tak, jak byl, a neodpovídá ani definici "feminismu". Tato skupina vidí útlak žen jako nejdůležitější formu útlaku, přasahující hranice rasy, kultury a ekonomické třídy. Je to hnutí zaujaté sociální změnou. Radikální feminismus se ptá, proč ženy musí přijmout určité role založené na jejich biologii, stejně jako se ptá, proč muži přijímají určité jiné role založené na jejich biologii. Radikální feminismus se snaží načrtnout hranici mezi chováním předurčeným biologicky a chováním určeném kulturou ve snaze osvobodit muže a ženy, jak to jen jde, od jejich rolí předurčených pohlavím

Reprodukční práva - Právo jakékoli osoby nebo páru se svobodně a odpovědně rozhodnout, kolik, v jakém intervalu a kdy budou mít děti. Právo na informace a prostředky učinit takové rozhodnutí a právo získat nejvyšší možnou úroveň sexuálního a reproduktivního zdraví.

Rodičovská dovolená - Individuální právo osob obou pohlaví na dovolenou po narození nebo adopci dítěte, která jim umožní se o dítě starat. Toto právo je v zásadě nepřenositelné.

Romantický feminismus - Feministky ovlivněné romantísmem hájily pevné přesvědčení o vášnivém a citlivém já prolamujícím zastaralý společenský zvyk. Upozorňovaly, že ženy trpěly nejen represemi či zvnitřnělými představami o své vlastní neschopnosti, ale také útlakem či systematicky vnucovanými pravidly a zvyky týkajícími se nerovnosti mezi pohlavími. Feministické romantičky zdůrazňovaly "zvláštního ducha" ženy (jak to vyjádřila Američanka Margaret Fullerová) a doufaly, že dojde ke společenské přeměně, která uvolní ženskou "odlišnost" a umožní jí rozvoj.

Rovná odměna - "Rovná odměna" v kontextu práva EU je definována široce a zaručuje rovnost žen a mužů s ohledem na celou škálu peněžitých dávek. "Odměna" pokrývá běžnou - základní mzdu nebo plat, které zahrnují odměnu poskytovanou jako plat za úkolové plnění nebo za čas strávený při plnění pracovních úkonů a "jakékoliv další příspěvky či už v penězích nebo jiných dávkách, které zaměstnanec dostává přímo nebo nepřímo v rámci svého zaměstnání od svého zaměstnavatele". Evropský soudní dvůr tuto definic rozšířil, a sice stanovil, že odměna může být "okamžitá nebo v budoucnu" za podmínek, že jí zaměstnanec dostává od zaměstnavatele, třeba i nepřímo, v souvislosti se zaměstnáním. Právní povaha zaměstnaneckého poměru není důležitá, odměna může být poskytována v rámci smlouvy o zaměstnání, v důsledku zákonného ustanovení nebo ex gratia (tj. výhody, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům i přes to, že k nim není se smlouvy povinen), pokud jsou poskytovány v rámci zaměstnaneckého poměru. T Do "odměny" také patří nemocenské dávky, odškodné při výpovědi z důvodu nadbytečnosti, zaměstnanecké penze, důchody pro pozůstalé, proklenovací důchody, přídavné odškodné při výpovědi z důvodu nadbytečnosti, speciální bonusové platby poskytované zaměstnavatelem nebo odstupné placené při ukončení pracovního poměru. Podobně spadají do kategorie "odměny" kompenzace ve formě placeného volna nebo platby přesčasů z důvodu účasti na výcvikovém kurzu poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnancům a pravidla upravující automatické zvýšení platové třídy a vyšší plat. Jediné zákonné ustanovení, které nepředstavují odměnu, jsou schémata sociálního zabezpečení ze zákona, které nejsou placeny z důvodu existence zaměstnaneckého poměru (na ty platí Směrnice o rovném zacházení v sociálním zabezpečení).

Rovné příležitosti - Neexistence překážek a omezení pro účast na ekonomickém, politickém a sociálním životě na základě pohlaví.
Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě národnosti (článek 12 Smlouvy o Evropském společenství, bývalý článek 6) a stejné odměňování mužů a žen (článek 141 Smlouvy o Evropském společenství, bývalý článek 119). Měly by být používány ve všech oblastech, zvláště v ekonomické, sociální, kulturní a v rodinném životě.
Amsterodamská smlouva přičlenila ke Smlouvě nový článek 13, který má posílit princip nediskriminace, úzce spjatý s rovnými příležitostmi. V rámci tohoto nového článku má Rada právo přijímat odpovídající opatření k potírání diskriminace založené na příslušnosti k pohlaví, rasové nebo etnické skupině, náboženství nebo víře, tělesném postižení, věku nebo sexuální orientaci.
Charta základních práv EU, přijatá v prosinci 2000, obsahuje kapitolu s názvem Rovnost, která vysvětluje principy nediskriminace, rovnosti mezi ženami a muži, a kulturní, náboženské a jazykové diverzity. Zahrnuje také práva dítěte, starších osob a osob s postižením. V oblasti nediskriminace Charta stanoví, že: Je zakázána jakákoliv diskriminace, zejména na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického či sociálního původu, geneticky daných vlastností, jazyka, náboženského vyznání či přesvědčení, politického či jiného smýšlení, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, postižení, věku či sexuální orientace.
Charta základních práv Unie je začleněna do Smlouvy o Ústavě pro Evropu jako část II.

Rovné zacházení s muži a ženami - Již v roce 1957 zavedl článek 141 (bývalý článek 119) Smlouvy o Evropském společenství princip, na základě kterého musí být muži a ženy odměňováni stejně za stejnou práci. Od roku 1975 rozšířila celá řada směrnic tento princip, aby byl zajištěn jak rovný přístup k pracovním místům a k profesnímu růstu, tak pracovní podmínky, s cílem vymýtit veškeré formy diskriminace na pracovišti. Rovné zacházení bylo později rozšířeno na oblast sociálního zabezpečení, rovnost v zaměstnání atd. V 80. letech vedlo uznání tohoto principu k podpoře rovných příležitostí prostřednictvím víceletých programů.
Amsterodamská smlouva se snažila článek 141 (který je co do rozsahu spíše omezen, protože pokrývá jen rovné mzdy) doplnit včleněním podpory rovnosti mezi muži a ženami jakožto jednoho z úkolů Společenství vytyčených v článku 2 Smlouvy o Evropském společenství.
Charta základních práv občanů Evropské unie, přijatá v prosinci 2000 a začleněná do evropské ústavní smlouvy, obsahuje kapitolu nazvanou Rovnost, kde se stanoví zásady rovnosti mezi muži a ženami a konstatuje se, že Rovnost mužů a žen musí být zajištěna ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a odměny za práci.
V červnu 2000 přijala Evropská komise také Sdělení pod názvem K rámcové strategii Společenství pro genderovou rovnost (20012005). Cílem dokumentu je vytvořit rámec pro postupy, při nichž veškeré činnosti Společenství budou přispívat k dosažení cíle, jímž je eliminace nerovností a podpora rovnosti mezi muži a ženami.

Rovnost - Rovnost je především otázka politická a morální - kdežto základní biologický rozdíl obou pohlaví má povahu vědeckého faktu.
Muži i ženy sice náleží ke stejnému živočišnému druhu, ale teprve koncem 80tých let minulého století se počaly zkoumat a dokazovat biologické rozdíly, zapříčiňující i rozdílné chování obou pohlaví. Rovnost, o kterou se naše společnost snažila již v šedesátých létech minulého století, totiž opravdu není a nemůže být synonymem pro stejnost.

Rovnost příležitostí ( equal opportunity ) - Jeden z obecných cílů soudobé sociální politiky v euroamerickém kulturním okruhu. Stát chce občanům garantovat rovnost v přístupu ke vzdělání, k práci, k bydlení, k základní zdravotní péči, k systému sociálního zabezpečení, k vlivu na věci veřejné, k informacím bez ohledu na věk občana, na jeho příslušnost k pohlaví, k rase, k náboženství, na jeho sexuální orientaci nebo na existenci omezení různého druhu.


S

=

Segregace dle genderu - Pojem segregace se v genderových analýzách vztahuje ke koncentraci mužů a žen v rozdílných sektorech, povoláních či pracovních pozicích. Protože tato koncentrace vzniká na základě nerovných vztahů mužů a žen, přičemž práci a zastoupení mužů se bez ohledu na skutečné schopnosti a kvalifikaci přisuzuje vyšší důležitost a kompetence, dochází k genderové nerovnosti. Zdůvodnění genderové nerovnosti často spočívá v tom, že ženy a muži mají tendenci pracovat v odlišných povoláních s rozdílnou úrovní odměňování. Výzkumy však ukazují, že rozdíly v odměňování či v možnosti získat pracovní místo, pozici či postup v zaměstnání nejsou přímo vázány na rozdílnou úroveň kvalifikace a odpovědnosti vyžadované pro danou pozici, ale jsou přímo vázány na gender. Při zkoumání genderových nerovností je důležitý koncept dělby práce, který rozlišuje mezi horizontální segregací, která označuje segregaci mezi různými povoláními a sektory, a vertikální segregací, která se vztahuje ke koncentraci mužů a žen na různých pracovních místech dle stupňů nebo podle jiných pracovních hierarchií. Složitost genderové segregace je prokazována studiemi, které odhalily, že i tehdy, proniknou-li ženy do uzavřených struktur pracovního trhu a jsou úspěšné v mužských povoláních, často dochází k tzv. resegregaci a konstituci mužských a ženských ghet uvnitř povolání. V literatuře často dochází k záměně pojmu segregace s pojmem segmentace, který se také vztahuje k trhu práce. Správné je užití pojmu segmentace (případně segment) tam, kde chceme označit rozdělení trhu na části dle různých ekonomických charakteristik, například sektor, typ, resort, odvětví (například též lze užít označení hůře placený segment pracovního trhu), bez vztahu k sociálně či jinak konstruovaným kategoriím, pojmům a označením.

Separatistky - Separatistky jsou často nesprávně označovány jako lesbičky. Jsou to feministky, které prosazují oddělení od mužů; občas úplné, občas částečné. Ženy, které organizují čistě ženské akce, jsou často nesprávně označovány za separatistky. Jádro myšlenky je, že "separace" (různými způsoby) od mužů umožní ženám vidět sebe v jiném kontextu. Mnohé feministky, ať jsou nebo nejsou separatistky, si myslí, že je nutný "první krok", kterým míní dočasné oddělení od mužů pro svůj osobní růst, ne trvalé oddělení. Je naprosto nepřesné je považovat za lesbičky nebo separatistky. I když je pravda, že se nespojují s muži pro sexuální uspokojení, ale není pravda, že se proto automaticky zbavují všech vztahů s muži.

Sexismus - Diskriminace na základě pohlaví, kdy anatomické rozdíly mezi mužským a ženským tělem jsou vnímány jako přirozený důvod sociálního rozlišování mezi gendery. Tato Diskriminace může probíhat nejen mezi dvěma pohlavími, ale i v rámci jednoho pohlaví. A to proto, že sexismus je komplex stereotypního vnímání, který můžeme nalézt ve všech oblastech lidské činnosti.

Sexual harassement - viz. Sexuální obtěžování

Sexuální násilí - Termín označuje jakýkoliv čin, pokus nebo výhrůžku sexuálního charakteru, která vede nebo může vést k fyzické, psychologické a emocionální újmě. Sexuální násilí je formou genderového násilí.

Sexuální obtěžování - Sexuálním obtěžováním se podle § 1 odst. 9 zákoníku práce rozumí jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které 1. je dotčeným zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti, nebo 2. může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, které ovlivní výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.
Sexuální obtěžování je "nežádoucí chování sexuální povahy nebo jiné sexuálně založené chování, které se dotýká důstojnosti žen a mužů na pracovišti". Sexuální obtěžování vykazuje následující znaky: a) je pro osobu, které je mu vystavena nevítané, nevhodné a urážlivé, b) reakce na takové chování má souvislost s průběhem a kvalitou pracovního vztahu a c) vytváří pro osobu, která je mu vystavena ponižující, zastrašující nebo nepřátelské pracovní prostředí.

Sexuální orientace - Sexuální preference osoby stejného nebo opačného pohlaví (homosexualita, lesbická orientace, heterosexualita, bisexualita).

Skleněný strop - Soubor bariér, uplatňovaných na ženy jako celek, které ženám brání postupu na vyšší pozice v zaměstnání. Bariéry pracovního postupu žen můžeme shrnout do několika typů na:
a) společenské zahrnující rovnost příležitostí v přístupu ke vzdělání a zaměstnání,
b) tzv. bariéra odlišnosti pracovníci, kteří přijímají nové zaměstnance si stereotypně spíše vybírají ty uchazeče, kteří se od nich významně neodlišují. Pak pokud na vyšších pozicích převažují muži, bude si nejvyšší management podle této teorie vybírat opět muže,
c) institucionální bariéry, kdy není zajišťována dostatečná informovanost o pozici žen na vedoucích a řídících pozicích a zejména statistiky práce nejsou dostatečně genderově citlivé,
d) segregace pracovního trhu se uplatňuje i na vertikální rozdělení pozic. Ženy, které dosahují vedoucích a řídících pozic se uplatňují opět spíše ve feminizovaných, méně prestižních a finančně výhodných oborech,
e) old-boy network sítě neformálních vztahů, které mezi sebou vytvářejí muži aktivitami na pracovišti i mimo ně. Problémem zde je zejména nízký podíl žen na pracovišti a vyloučení žen z mimopracovních např. sportovních aktivit. Tyto sítě neformálních vztahů jsou pak muži využívány v pracovních vztazích, což znevýhodňuje ženy nezapojené do těchto sítí,
f) diskriminace na základě pohlaví - viz výše
g) sexuální obtěžování - nežádoucí chování sexuální povahy nebo jiné chování, které je založeno na sexu a které má vliv na důstojnost žen. V tomto případě jde zejména o chování nadřízených a kolegů v práci,
h) antidiskriminační zákony - legislativní opatření zakazující diskriminaci. Tyto zákony nemají dostatečné mechanismy postihu tak, aby nebyla žalobou postižena zejména žena a zároveň diskriminace není společností považována za významný problém hodný žaloby.

Socialistický feminismus - Později, když se radikální feminismus prohloubil a rozšířil svůj záběr, feministky, které oceňovaly aspekty obou pohledů, se snažily sjednotit marxistickou teorii a radikální feminismus a tento přístup se často nazývá socialistickým feminismem. Ale je tak moc kritický vůči kapitalismu a marxismu, přičemž marxismus považuje za příliš zjednodušující, až vyústil v teorii, která spojuje různé formy vzájemného ovlivňování mezi kapitalismem a patriarchátem. Těžko potom argumentují, co je prvotní - sexismus nebo kapitalismus. Strategie socialistického feminismu usiluje o přerovnání mocenských vztahů skrz proces budování základu moci žen přes masové hnutí sjednocené kolem boje za jejich vlastní zájmy. Ovšemže chtějí přeskupení moci, přerozdělení bohatství, konec vykořisťování, ale objektivně vidí muže jako skupinu, jejíž zájmy jsou opačné, než zájmy žen. Krátkodobě a mnohými způsoby vidí muže jako nepřítele a a jako svou taktiku prosazují samostatnou organizaci žen.

Stejnost - Tvrzení, že příslušníci obou pohlaví mají stejné schopnosti. Je to omyl části dnešních feministek, které věří na stejnost pohlaví. Koncem 80tých let minulého století se počaly zkoumat a dokazovat biologické rozdíly, zapříčiňující i rozdílné chování obou pohlaví.

Sufražetky - Bojovnice za ženská práva. Slovo pochází z angličtiny (angl. slovo suffrage znamená hlasovací právo) . V roce 1866 byla britskému parlamentu předložena petice 1500 žen, které požadovaly, aby bylo zavedeno plné hlasovací právo pro ženy. Petice však byla ignorována. Na to aktivistky odpověděly založením Národního spolku pro hlasovací právo (National Society for Women's Suffrage). Roku 1905 použily jedny britské noviny slovo suffragette jako hanlivé pojmenovaní žen bojujících za politická práva žen (zejména za volební právo) v 2. polovině 19. a začátkem 20. století především v USA a Velké Británii. Do konce 19. století posílaly sufražetky do parlamentu petice žádající volební práva i pro ženy, současně probíhaly převážně v USA a ve velké Británii pochody, pouliční demonstrace, mýtinky, přednášky, ale i hladovky, zapalování poštovních schránek, rozbíjení oken ve státních budovách i pumové atentáty.

Syndrom CAN (Child Abuse nad Neglect) - je definován jako poškození tělesného, duševního i společenského stavu a vývoje dítěte, které vznikne v důsledku jakéhokoli nenáhodného jednání rodičů nebo jiné dospělé osoby, jež je v dané společnosti hodnoceno jako nepřijatelné. Jde o soubor negativních důsledků špatného zacházení s dítětem.

Syndrom zavrženého rodiče (SZR) - Syndrom zavrženého rodiče (SZR) je jedna z forem psychického týrání dítěte spadajícího pod syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte, tzv. syndrom CAN ("Child Abuse nad Neglect"), který se vyznačuje tím, že dítě je proti jednomu rodiči popouzeno do takové míry, že samo aktivně začne vyvíjet takovou vlastní dynamiku postojů vůči druhému rodiči, že ho nakonec zcela odmítne a zavrhne.

Syndrom zavrženého rodiče neexistuje bez rodiče popouzejícího, jemuž je dán volný prostor k takové formě úsychické manipulace s dítětem, že u dítěte dojde ke změně jeho postoje (často nápadně rychlé a radikální) k druhému rodiči, a to mnohdy od velmi pozitivního k naprosto odmítavému.

Šovinismus - 1) krajní podoba nacionalismu, je to slepá víra v nadřazenost svého národa a méněcennost národů jiných. Může souviset s iredentou, rasismem a antisemitismem.
2) přeneseně v ideologii a terminologii současného radikálního feministického hnutí znamená slepou víru v samozřejmou nadřazenost muže nad ženou (tzv. mužský šovinismus).


V

=

Vertikální segregace zaměstnání - Koncentrace žen a mužů na odlišných stupních zaměstnání ve smyslu úrovně odpovědnosti a pozice.

Využití času podle genderu - Míra využití času ženami a muži, zejména ve vztahu k placené a neplacené práci, tržním a netržním aktivitám, a k volnému času.

Copyright © 2004 Eeský svaz mužu                Tvorba www - Web & Media a.s.